Choose language

Algemene voorwaarden

 

Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen SYNETON BV, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 390 bus C en met ondernemingsnummer 0475.384.429 (RPR – Antwerpen, afdeling Mechelen) (hierna ‘SYNETON’), en de klant.

Als klant/licentienemer wordt aangemerkt: de professionele klant die de diensten van SYNETON gebruikt voor professionele of gemengde doeleinden, met uitzondering van consumenten. De Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming is niet van toepassing.

 

Diensten Syneton

  • Software (oa. AdminPulse, Admin-IS, Admin-Consult, AdminPower, Admin-Mobile, Admin-DMS, Admin-Analytics, Admin-Sync, Admin-App, Admin-News, Admin-Survey, Admin-Search, Syneton Exact Connector, link Sociaal Secretariaat)
  • In het geval de klant vragen heeft of problemen ondervindt aangaande de functionaliteit van de software en/of de Diensten kan beroep worden gedaan op de online helpdesk van SYNETON. Deze service is betalend tenzij anders overeengekomen.
  • Opleidingen over het gebruik van software.

 

Toepassing en aanvaarding algemene voorwaarden

Door bestelling van onze software, of door inschrijving op de testperiode van AdminPulse, erkent de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de toepassing ervan te aanvaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar op de website.

Alleen onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen SYNETON en de klant, met uitsluiting van eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, zelfs indien deze laatsten bepalen dat zij als enige gelden. Indien SYNETON nalaat de strikte toepassing te eisen van alle of een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden kan dit geenszins worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van deze bepalingen van Algemene Voorwaarden en de rechten die zij daaruit put.
SYNETON heeft het recht de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen door een aanpassing op de Website. Dergelijke aanpassing zal binnen een redelijke termijn voorafgaandelijk aangekondigd worden door SYNETON op de Website, alsook via de SYNETON communicatie aan de reeds bestaande klanten.

 

Totstandkoming overeenkomst

 

Offerte

Offertes van SYNETON zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant.
Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten. Offertes omvatten enkel die diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden.

 

Gratis proefperiode AdminPulse

Iedere (potentiële) klant kan voor het afsluiten van een Overeenkomst genieten van één (1) maand gratis gebruik van AdminPulse bij wijze van proefperiode. De klant vult hiervoor het gratis proef-accountformulier op de AdminPulse website in. Het gebruik van AdminPulse in de proefperiode houdt geen enkele verplichting tot bestelling in.

 

Bestelling

Alle door de klant verstrekte gegevens dienen volledig, accuraat en waarheidsgetrouw te zijn. SYNETON behoudt zich het recht voor om de klant bijkomende informatie te vragen omtrent, doch niet beperkt tot, diens activiteiten en kredietwaardigheid. De klant zal SYNETON onmiddellijk en volledig informeren over iedere wijziging van voormelde gegevens. SYNETON behoudt zich het recht voor om bij weigering of nalaten van de klant om voormelde gegevens mee te delen of in geval van twijfel van SYNETON omtrent de identiteit, de activiteiten of hun toelaatbaarheid, de aanvaarding dan wel uitvoering van de bestelling te weigeren. De weigering tot aanvaarding van een bestelling door SYNETON geeft in geen enkel geval aanleiding tot enige schadeloosstelling.

 

Bestelbon

Op vraag van de (potentiële) klant maken wij een bestelbon. Een geldige bestelling veronderstelt minstens opgave door de klant van volgende informatie:
  • Basis identificatiegegevens van de klant met geldig emailadres;
  • gewenste applicatie(s) en aantal gebruikers;
  • eventueel gewenste consultancy en/of opleiding;
  • facturatiegegevens 


Door ondertekening van de bestelbon geeft de klant uitdrukkelijk zijn akkoord met en kennisname van de Algemene Voorwaarden inclusief de Privacy Policy, beide beschikbaar op de SYNETON website.

Bestelling van AdminPulse via de website

Op de website van AdminPulse kan iedere (potentiële) klant een account maken voor gratis proefperiode (zie boven). De (potentiële) klant kan deze gratis account zelf omzetten naar een betalende overeenkomst. Dit doet hij binnen de AdminPulse applicatie, door in de instellingen bij Licentiebeheer het aantal gewenste licenties en de betaalmethode aan te duiden. De klant krijgt de waarschuwing dat hij gefactureerd zal worden en kan dit bevestigen of annuleren. De klant geeft hier ook uitdrukkelijk zijn akkoord met en kennisname van de Algemene Voorwaarden inclusief de Privacy Policy, beide beschikbaar op de SYNETON website. Alleen door te bevestigen wordt de Overeenkomst aangegaan.

 

Bestelling van opleiding/consultancy

De opleidingen/consultancy worden gegeven in sessies van halve dagen (van 4 uur), extra halve uren worden aangerekend aan het uurtarief vermeld op de bestelbon. 

De opleidingen/consultancy gebeuren online.

 

KMO-portefeuille

Indien de klant KMO-portefeuille wenst te gebruiken voor de (gedeeltelijke) betaling van opleidingen/consultancy, is dit conform de voorwaarden zoals vermeld op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen over KMO-portefeuille. Syneton kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen bij het gebruik van de KMO-portefeuille.

 

Overeenkomst

De Overeenkomst tussen SYNETON en de klant komt definitief en bindend tot stand na plaatsing door de klant van een geldige bestelling en aanvaarding hiervan door SYNETON.
Deze overeenkomst impliceert dat de klant het recht heeft om de bestelde applicaties en diensten te gebruiken, mits betaling. In geen geval impliceert dit enige eigendomsoverdracht door SYNETON aan de klant.

 

Gebruikersaccount en login

Een gebruikersaccount biedt de klant toegang tot de bestelde applicaties en de bijhorende diensten. Dit gaat gepaard met de toekenning van het aantal bestelde logins. Het aantal logins komt overeen met het aantal gebruikers van de klant door SYNETON toegestaan. Een login is individueel, behoort slechts toe tot één persoon en mag niet gedeeld worden met en/of door meerdere personen. Per login dient iedere gebruiker van de klant een uniek, veilig en geheim wachtwoord in te stellen dat tot diens persoonlijke informatie behoort.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van zijn gebruikersgegevens zoals, maar niet beperkt tot, zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De klant en diens aangestelden worden verondersteld deze informatie niet over te dragen aan derden en ieder ongeautoriseerd gebruik onmiddellijk te sanctioneren, alsook onverwijld te melden aan SYNETON. Enig verlies of misbruik van de persoonlijke gegevens verbonden aan de gebruikersaccount en de daarbij horende logins kan geenszins leiden tot enige aansprakelijkheid in hoofde van SYNETON.

De programmatuur en de daarbij behorende documentatie mogen niet worden gekopieerd, behalve dat de licentienemer voor eigen gebruik één (1) kopie mag maken (back-up). Een back-up mag zo vaak worden gemaakt als de licentienemer wenst, mits de oude back-up maar vernietigd wordt, zodat steeds niet meer dan één (1) kopie van de programmatuur tegelijk bestaat.
De licentienemer mag geen wijzigingen in de programmatuur aanbrengen zonder schriftelijke toestemming van Syneton.

 

Levering

 

AdminPulse

AdminPulse is “software as a service”. Het louter meedelen van de gebruikersaccount (met bijhorende logins) aan de klant zal worden beschouwd als oplevering van AdminPulse zoals beschreven onder de Overeenkomst.
Ingebruikname van AdminPulse door de klant staat gelijk met aanvaarding van de oplevering. 
Ingebruikname en toegang tot AdminPulse door de klant veronderstelt een internetverbinding en het gebruik van een moderne webbrowser. Bij gebruik van een verouderde webbrowser is het mogelijk dat de klant niet alle functies van AdminPulse kan gebruiken of dat deze functies niet optimaal zullen functioneren. SYNETON is hiervoor geenszins verantwoordelijk.

 

Overige software

De levering (installatie) van de software gebeurt volgens afspraak zoals die met de customer service dienst van SYNETON wordt overeengekomen.

 

Opleidingen en overige diensten

Deze vinden plaats volgens afspraak zoals die met de customer service dienst van Syneton wordt overeengekomen.

Opleidingen gebeuren bij voorkeur online. Als dit onmogelijk is, kan uitzonderlijk en uitsluitend op uitdrukkelijke vraag van de klant opleiding of consultancy ter plaatse gegeven worden. Dit moet voor alle partijen veilig kunnen gebeuren, waarbij onder meer alle regels in verband met sociale afstand ter voorkoming van besmetting nageleefd worden.

 

Prijs

Prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW.

SYNETON kan in geen geval de onveranderlijkheid van haar prijzen voor een bepaalde periode garanderen. De prijzen kunnen wijzigen in geval van wijziging in loonkosten, kosten van bestanddelen/diensten, sociale premies en overheidslasten, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten. SYNETON is desgevallend gerechtigd haar prijzen aan te passen, en dit maximaal twee (2) maal per jaar. 

 

AdminPulse

De prijs voor AdminPulse staat steeds vermeld op de AdminPulse website. Als de prijs wijzigt, zal de nieuwe prijs tenminste één (1) maand voor de inwerkingtreding ervan via de SYNETON communicatie worden ter kennis gebracht aan de bestaande klanten.

 

Overige software

Zolang het gebruiksrecht duurt, heeft de licentienemer recht op onderhoud van de programmatuur tegen betaling van de onderhoudsvergoeding welke jaarlijks wordt aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

 

Facturatie 

Facturen worden verstuurd naar de contactgegevens zoals opgegeven door de klant. De klant houdt eraan om SYNETON tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan deze gegevens. Door het bestellen/afnemen van SYNETONs producten en/of diensten verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door SYNETON, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

De klant aanvaardt dat Syneton facturen elektronisch/digitaal verzendt. Syneton heeft altijd het recht facturen te versturen via de conventionele communicatiemiddelen. De klant erkent dat hij verantwoordelijk is voor de geschikte bewaring van de elektronische/digitale facturen en voor het vervullen van alle andere wettelijke vereisten betreffende het ontvangen van elektronische/digitale facturen. 

Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

Facturen dienen betaald te worden op de vervaldatum vermeld op de factuur. Ingeval van niet betaling ten laatste op de vervaldatum van de factuur, zijn van rechtswege verwijlinteresten verschuldigd conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand en een forfaitaire schadevergoeding die gelijk is aan 10 % van het bedrag van de factuur behoudens het recht van Syneton om bijkomende schade te vorderen.

De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de totale factuur.

 

AdminPulse 

Facturatie van AdminPulse door SYNETON gebeurt op maandbasis of jaarbasis conform Overeenkomst en start na het aangaan van de Overeenkomst (bestelling) en na het einde van de testperiode. De facturatie gebeurt telkens voorafgaandelijk aan de uitvoering van de Diensten voor de volgende periode.

 

Overige software en diensten

Syneton gebruikt iController, voor debiteurenopvolging. Tussen de klant en Syneton zullen elektronische berichten, connecties, bewerkingen op het iController-systeem bewezen worden aan de hand van logboek- en bestanden die op elektronische wijze door iController worden bijgehouden. De klant aanvaardt de bewijswaarde van deze gegevens. Deze bewijskracht verhindert niet dat de partijen elk bewijs mogen leveren met de terzake toegelaten wettelijke middelen.

 

Duur en beëindiging Overeenkomst

De Overeenkomst tot toegang en gebruik van SYNETONs producten en diensten wordt afgesloten voor onbepaalde duur, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Het gebruiksrecht van de programmatuur duurt tot uitdrukkelijke opzegging of vervalt na het verstrijken van de periode gedurende welke het werd verleend. 

In ieder geval dient de opzegging door de klant plaats te vinden alvorens SYNETON is overgegaan tot facturatie van de volgende periode. Indien de opzegging plaatsvindt nadat SYNETON reeds is overgegaan tot facturatie moet de klant deze factuur tijdig betalen, zelfs indien deze voornemens is geen verder gebruik van de Overeenkomst te willen maken.

In geval van beëindiging van de Overeenkomst door de klant blijven reeds aan SYNETON betaalde gelden definitief verworven en zullen deze niet worden terugbetaald, ongeacht (de duur van) de periode waarop de betaling/facturatie betrekking heeft.

Syneton heeft het recht om het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien licentienemer zich niet houdt aan zijn verplichtingen. SYNETON stelt de klant schriftelijk per email in kennis van de beëindiging van de Overeenkomst. Zie voor de gevolgen hiervan onder “Deactivatie en Gevolgen”.

 

AdminPulse, AdminPower, Link Sociaal Secretariaat

De licentienemer kan het gebruiksrecht op elk moment opzeggen op voorwaarde dat dit schriftelijk (bij voorkeur aangetekend) gebeurt en ten minste 1 maand vóór het ingaan van de volgende gebruiksperiode.

 

Overige software en diensten

De licentienemer kan het gebruiksrecht op elk moment opzeggen op voorwaarde dat dit schriftelijk (aangetekend) gebeurt en ten minste 3 maanden vóór het ingaan van de volgende gebruiksperiode.

 

Deactivatie en gevolgen

Bij beëindiging van de Overeenkomst wordt de gebruikersaccount van de klant onverwijld door SYNETON gedeactiveerd. SYNETON verwittigt de klant hiervan per e-mail.

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd door de klant is deze ertoe gehouden om voorafgaand aan diens opzegging en op eigen initiatief zijn ingegeven inputdata te exporteren via de beschikbare export tools. Indien daarentegen de Overeenkomst wordt beëindigd door SYNETON dient de klant  zijn inputdata te exporteren via de beschikbare export tools binnen de periode die SYNETON heeft meegedeeld bij kennisgeving van de beëindiging.

 

AdminPulse

Bij inbreuk van de klant op de bepalingen van dit artikel, behoudt SYNETON zich het recht voor om voormelde inputdata te bewaren op grond waarvan zij deze naar best behoren met de nodige confidentialiteit zal behandelen en niet openbaar zal maken. Evenwel bezit SYNETON in dergelijk geval tevens het recht om de inputdata na verloop van tijd te wissen en de kosten hieraan verbonden door te rekenen aan de klant na afloop van de Overeenkomst tussen partijen. Deze kost zal de klant worden aangerekend via een factuur met een betaaltermijn van dertig (30) kalenderdagen.

 

Herroepingsrecht

In geen geval beschikt de professionele klant over het recht tot herroeping.

 

Annulering

SYNETON behoudt zich het recht voor om bij annulering van een bestelling, zelfs gedeeltelijk, maar in ieder geval voorafgaandelijk aan de levering, aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de prijs van de geannuleerde bestelling, BTW niet inbegrepen, onverminderd het recht van SYNETON op vergoeding van de hogere, werkelijk geleden schade indien zij deze kan bewijzen.

 

Annulering van opleiding

Vastgelegde opleidingen kunnen tot uiterlijk 3 dagen voor datum zonder kosten geannuleerd worden en er zal in samenspraak een nieuwe datum vastgelegd worden.

Indien de klant de opleiding binnen de drie dagen voor datum annuleert, heeft Syneton het recht een schadevergoeding van 50% van de waarde van de opleiding in rekening te brengen. 

Indien Syneton, eenzijdig en zonder reden, binnen de drie dagen voor datum de opleiding annuleert, heeft de klant het recht een schadevergoeding van 50% van de waarde van de opleiding in rekening te brengen.

Indien Syneton, in samenspraak met de klant, de opleiding wenst te verplaatsen - ook binnen de drie dagen voor de opleiding - heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Indien Syneton wegens overmacht (ziekte van de trainer, uitzonderlijke weersomstandigheden, ongeval, andere situaties die buiten de wil van Syneton de opleiding onmogelijk maken) de opleiding moet uitstellen, heeft de klant geen recht op schadevergoeding, ook niet als dit gebeurt op de dag van de opleiding zelf.  In samenspraak met de klant zal Syneton een andere datum voorstellen. 

Opleiding en consultancy gebeuren online. Slechts in uitzonderlijke gevallen en steeds op uitdrukkelijk verzoek van de klant wordt opleiding of consultancy ter plaatse gegeven. Als de opleider ter plaatse komt en vaststelt dat de veiligheidsregels niet (kunnen) worden gerespecteerd, bijvoorbeeld omdat de infrastructuur niet geschikt is, het aantal mensen te groot is, of de afstandsregels niet nageleefd (kunnen) worden of omwille van andere redenen, dan kan de opleider steeds ter plaatse beslissen om de opleiding niet te laten doorgaan. Syneton rekent een verplaatsingsvergoeding aan en stelt een nieuwe datum voor.

 

Syneton communicatie

SYNETON stuurt op regelmatige tijdstippen dienstgerelateerde aankondigingen, administratieve berichten en nieuwsbrieven. Ten allen tijde beschikt de klant over de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor deze nieuwsbrieven. Gezien deze communicatie wordt beschouwd als inherent deel uitmakend van de dienstverlening kan de klant SYNETON op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor wijzigingen van welke aard dan ook waarvan de klant normaliter op de hoogte zou zijn gesteld door de communicatie maar er geen kennis heeft van gekregen ingevolge diens uitschrijving. 

 

Confidentialiteit

 

Met betrekking tot de inputdata

Alle data die door de klant worden ingegeven bij gebruik van de SYNETON Producten en Diensten (hierna ‘Inputdata’), zullen door SYNETON naar best vermogen en met de nodige zorg confidentieel worden behandeld. 

SYNETON zal zich beperken tot het louter analyseren van het gebruikersgedrag van haar klanten met het oog op verbetering van haar diensten. Een lijst met medewerkers die toegang hebben tot de Inputdata kan opgevraagd worden door een email te sturen naar info@syneton.be. Enkel wanneer de klant hiertoe uitdrukkelijk verzoekt in het kader van de helpdesk, zal SYNETON eventueel andere werknemers uitzonderlijk toegang verlenen tot de Inputdata met het oog op een snelle en gerichte oplossing van het probleem van de klant.

SYNETON fungeert als facilitator voor de verwerking van de Inputdata van de klant, en dient dan ook als loutere verwerker te worden beschouwd. De klant is en blijft de eindverantwoordelijke van diens verwerkte Inputdata en de inhoud daarvan. De verwerking via SYNETON mag plaatsvinden waar dan ook ter wereld, en middels de technieken die zij daartoe zelf voldoende acht.

Iedere klant is verplicht om zelf de nodige confidentialiteit toe te kennen aan haar Inputdata en toe zien dat dit tevens wordt nageleefd door derden aan wie zij de toegang verleent tot haar gebruikersaccount.

SYNETON zal enkel overgaan tot het verlenen van toegang in de Inputdata van haar klant aan derden, wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is en hiertoe rechtsgeldig wordt verzocht (bijvoorbeeld in kader van een juridisch onderzoek of wanneer zij hiertoe bij vonnis wordt verplicht). Elke kost of schade in hoofde van SYNETON die dergelijke toegang veroorzaakt zal worden gedragen door de klant.

 

Met betrekking tot de samenwerking

Alle informatie (zoals maar niet beperkt tot bedrijfsgegevens, klantenlijsten of gegevens over loonlijsten) die tussen SYNETON en een (potentiële) klant wordt uitgewisseld voorafgaand aan een samenwerking tussen partijen tot onderzoek van de mogelijkheden van een eventuele samenwerking, zal door elk van de ontvangende partijen als confidentieel worden behandeld. Dezelfde verplichting geldt voor alle informatie die tijdens de samenwerking tussen partijen wordt uitgewisseld. Deze confidentialiteitsverplichting heeft evenwel in geen geval tot gevolg dat ideeën besproken tussen partijen die kunnen dienen tot verbetering of uitbreiding van de diensten van SYNETON, niet achteraf door en in naam van SYNETON mogen worden uitgewerkt en vervolgens gecommercialiseerd, met uitsluiting van enige aanspraak van de klant.

De ontvangende partij mag deze confidentiële informatie uitsluitend bekend maken aan haar werknemers voor zover deze daarvan kennis dienen te hebben voor het realiseren van een eventuele samenwerking. Ieder van de ontvangende partijen zijn gehouden tot een eeuwigdurende geheimhouding, tenzij wanneer de versterkte informatie openbaar bekend is geworden buiten toedoen of nalaten van de ontvangende partij, of wanneer de ontvangende partij wettelijk verplicht is tot bekendmaking. Elk van de ontvangende partijen verplicht zich om de informatie op geen enkele wijze in exploitatie te nemen of toe te passen voor enige ander doel dan het onderzoeken van een eventuele samenwerking tussen partijen.

Geen van de ontvangende partijen zal een aanvraag indienen tot intellectuele eigendomsbescherming, waar ook ter wereld, met betrekking tot de aan hem versterkte informatie en zal ook niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de verstrekkende partij.

Een klant wordt geacht geen (confidentiële) informatie/gegevens (bijvoorbeeld een Excel sheet met data) te verstrekken aan SYNETON op welke wijze dan ook of om welke reden dan ook. Indien hier toch wordt van afgeweken door uitdrukkelijk handelen van de klant, erkent deze volledig op eigen risico te handelen. In zulks geval garandeert SYNETON met betrekking tot de verstrekte informatie niet dezelfde beveiliging en confidentialiteit als zij garandeert met betrekking tot de Inputdata.

 

Aansprakelijkheid

SYNETON kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van of onjuist gebruik van de Inputdata van haar klanten.

Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout kan SYNETON niet contractueel dan wel buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de klant zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van SYNETON bij de uitvoering van haar verlichtingen jegens de klant.

SYNETON staat in geen geval het gebruik toe van haar Producten en haar Diensten voor, onder meer doch zonder limitatief te willen zijn, illegale of onwettige doeleinden, of voor de overdracht van data die illegaal, lasterlijk, inbreuk maakt op iemands privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk is of een inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten.

De bestemming van het gebruik van de Producten en de Diensten is de volledige verantwoordelijkheid van de klant. De klant garandeert in geen geval de Producten en de Diensten te gebruiken voor de overdracht van “junk mail”, “spam”, “chain mail”, “phishing” of andere ongewenste massadistributie van email. Het gebruik van de Producten en de Diensten verloopt op eigen risico van de klant. De klant erkent daarbij uitdrukkelijk dat de Producten en de Diensten door SYNETON worden geleverd zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. Zo geeft SYNETON geen garanties met betrekking tot deze Producten en Diensten of de informatie verstrekt daardoor.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van vorige paragraaf, garandeert SYNETON niet dat: (i) de Producten en/of de Diensten en/of Website voortdurend beschikbaar, virusvrij, tijdig of volledig veilig zullen zijn, of (ii) de door de Producten en de Diensten verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is. SYNETON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die in voorkomend geval hieruit zou volgen in hoofde van de klant.

De klant is in ieder geval zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computerprogramma of apparatuur na gebruik van de Producten en de Diensten. Alle vermeldingen op de Website met betrekking tot de betrouwbaarheid en de beveiliging van de Producten en de Diensten vormen een loutere beschrijving van de inspanningsverbintenis van SYNETON. SYNETON zal aldus ten allen tijde optreden naar best vermogen en eigen inzicht. Voor verdere uitleg over de vermeldingen op de Website verwijst SYNETON steeds naar de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

SYNETON is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse, speciale of gevolgschade, zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, verlies van winst of verwacht spaargeld, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, of enige andere schade veroorzaakt uit het gebruik van de Producten en de Diensten. Deze beperking van aansprakelijkheid is tevens van toepassing nadat SYNETON uitdrukkelijk werd ingelicht over het potentiële verlies van de klant. SYNETON is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
De aansprakelijkheid van SYNETON is in ieder geval beperkt tot het bedrag waartoe SYNETON is verzekerd en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

De klant erkent dat SYNETON geen garantie biedt dat de Producten en de Diensten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België zoals deze geldt op het moment van levering aan de klant door SYNETON, zodoende SYNETON niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

Opleidingen en consultancy gebeuren online. In het uitzonderlijke geval dat opleiding of consultancy op uitdrukkelijke vraag van de klant toch ter plaatse gebeurt, ligt het risico bij de klant. Indien er besmetting plaatsvindt in de weken na het bezoek, dan is er geen enkele manier om dit op Syneton te verhalen.

 

Overmacht

Indien SYNETON, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg en schadevergoeding gehouden te zijn. Desgevallend houdt SYNETON eraan om de voorwaarden van de Overeenkomst naar redelijkheid te heronderhandelen. 

Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: inbeslagname, ziekte of onbeschikbaarheid van een substantieel deel van de medewerkers, natuurramp, oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, schaarste aan diensten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij SYNETON, hetzij bij één van haar leveranciers.

 

Intellectuele rechten

SYNETON bevestigt te beschikken over de nodige licenties of andere intellectueelrechtelijke bescherming en rechten voor het aanbieden van haar producten- en dienstenassortiment. SYNETON behoudt alle auteursrechten, merkrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte dienstomschrijving, programma’s, software, concepten, teksten, ontwerpen, tekeningen, modellen, foto’s en diensten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SYNETON, evenmin de diensten en/or rechten te kopiëren of er gebruik van te maken voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn. 

 

Persoonsgegevens

SYNETON verwijst naar de Privacy Policy vermeld op de Website, dewelke van toepassing is op onderhavige Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten.

De klant geeft aan SYNETON de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. SYNETON handelt hierbij in overeenstemming met de Belgisch Wet van 8 december 1992 houdende verwerking persoonsgegevens.

Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door SYNETON aangeboden prestaties en/of diensten in het kader van de contractuele relatie tussen SYNETON en de klant.
De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van SYNETON meer wenst te ontvangen dient de klant SYNETON hiervan op de hoogte te brengen.

 

Algemene bepalingen, toepasselijk recht en bevoegdheid

Onderhavige Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen omtrent de interpretatie, geldigheid of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten en daarmee samenhangende betwistingen inzake onrechtmatige daad zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar SYNETON haar maatschappelijke zetel heeft bevoegd, tenzij SYNETON hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

De oorspronkelijke taal van deze Algemene Voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal vormen steeds louter een toegift naar de klant toe.

De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten, laat de toepassing van de overige bepalingen hiervan onverlet. In voorkomend geval zullen SYNETON en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling.